VoCongMinh's BLOG

YÊU CẦU TRONG BÁO CÁO ĐỀ TÀI, ĐỒ ÁN, THỰC TẬP.

1. Các yêu cầu trong báo cáo ĐỀ TÀI, ĐỒ ÁN. DO AN

2. Các yêu cầu trong báo cáo THỰC TẬP. THUC TAP

Lưu ý: Các để tài tiểu luận và đồ án môn học không có demo thì sẽ đánh giá là KHÔNG ĐẠT

 

18/04/2012 - Posted by | THÔNG BÁO

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: