THÔNG BÁO

YÊU CẦU TRONG BÁO CÁO ĐỀ TÀI, ĐỒ ÁN, THỰC TẬP.

1. Các yêu cầu trong báo cáo ĐỀ TÀI, ĐỒ ÁN. DO AN

2. Các yêu cầu trong báo cáo THỰC TẬP. THUC TAP

Lưu ý: Các để tài tiểu luận và đồ án môn học không có demo thì sẽ đánh giá là KHÔNG ĐẠT