MẠNG KHÔNG DÂY

GIÁO TRÌNH

Hệ đại học: [1] Dharma Prakash Agrawal, Qing-An Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, Cengage Learning, 2011

Hệ cao đẳng: wireless-communication-and-networks-2nd-edition-william-stallings

 

SLIDE TIẾNG VIỆT:

Hệ đại học:

https://uithcm-my.sharepoint.com/personal/ch1401012_ms_uit_edu_vn/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=12874742abef34ccf96f53eb287b1339d&authkey=ASGZOm8anJFG3wiUYJuzk54

Hệ cao đẳng:

chapter01-Wireless Standard

chapter02-Anten-math

chapter02-RF

chapter03-Spread Spectrum

chapter04-802.11 & MAC

chapter05- Bao mat

Đề tài tiểu luận gợi ý: TIEU LUAN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình CWNA (Tiếng Việt): CWNA-SCAN

Tài liệu thực hành: lab-CWNA